• Historia powstania i działalność drużyny harcerskiej w Lisich Jamach

    • Wiosną 1959 roku rozpoczęła swą działalność drużyna harcerska. Pierwszymi drużynowymi byli druhna Zdzisława Rudnicka oraz druh Czesław Argasiński. Kolejna drużynowa - druhna Stanisława  Partyka zaopiekowała się harcerzami we wrześniu  1964 roku. Postawiła sobie szczytny cel - umundurownie drużyny. Aby zrealizować to trudne zadanie drużyna wzięła udział w wykopkach w miejscowości Krowica Sama. Harcerze  podejmowali się wielu zajęć na rzecz szkoły i środowiska. Troszczyli się o groby poległych żołnierzy, składali kwiaty i zapalali znicze  podczas Święta Zmarłych na cmentarzu w Lubaczowie oraz na cmentarzu cholerycznym w Lisich Jamach. Organizowali występy przed miejscowa publicznością. W pełnym umundurowaniu uczestniczyli w pochodzie z okazji Święta Pracy w Lubaczowie.  Wielokrotnie organizowali spotkania z zaprzyjaźnionymi drużynami z Dąbrowy i Wólki Krowickiej, podczas których miały miejsce zawody sportowe oraz różne gry harcerskie.W trakcie licznych wizytacji odbywających się w szkole drużyna witała przybyłych gości słowem i piosenką.

     W roku 1970 pracę w drużynie  harcerskiej podjęła druhna Irena Janczura. Przebywająca w szkole wizytacja wysoko oceniła pracę drużyny, zwrócono także uwagę  na kącik harcerski  wykonany z wielką starannością i pomysłowością. Godne uwagi były dwie zbiórki pokazowe przygotowane dla przyszłych instruktorów harcerstwa przez druhnę Janczurę. Wiec pod pomnikiem bohaterów tragicznego września 1939 roku w Lubaczowie odbył się także przy współudziale drużyny harcerskiej z Lisich Jam.W związku ze zmianą miejsca pracy w roku 1973 odeszła wieloletnia opiekunka drużyny Stanisława Partyka.

     Przez kolejnych osiem lat drużynę harcerska prowadziła druhna Irena Janczura, która została doceniona za pracę w ZHP i dnia 11 października 1978 roku otrzymała Krzyż zasługi dla ZHP.W 30-tą rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego harcerze zorganizowali spotkanie z weteranami drugiej wojny światowej. Zaproszono uczestnika walk pod Lenino - pana Wawrzyńca Krywcuna, bohatera spod Monte Cassino - pana Kisiela oraz uczestnika II Armii LWP - pana Ludwika Dorotę.

      W roku 1976 drużyna harcerska została podzielona na męską, której opiekunem nadal pozostawała druhna Irena Janczura, natomiast harcerkami zajęła się rozpoczynająca pracę w tej szkole druhna Maria Janczura. Harcerze nadal wyróżniali się swoim zaangażowaniem i pracą w środowisku. Podczas wakacji wyjeżdżali na obozy harcerskie. 

     W związku z przejściem druhny Ireny Janczury na emeryturę jej miejsce w szeregach ZHP zajęła druhna Helena Kubiszyn. Harcerze pod jej opieką działali w oparciu o plan pracy drużyny. Zawierał on działania związane z przygotowaniem uroczystości szkolnych o charakterze patriotycznym, organizowaniem szkolnych wycieczek regionalnych i opiekę nad miejscami pamięci narodowej. Meldunki z wykonanych zadań były systematycznie przesyłane do Komendy Hufca Lubaczów. Drużyna uczestniczyła w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska. W okresie zimowym harcerze robili karmniki i dokarmiali zwierzynę leśną. Szczególną opieką otoczyli teren wokół pomnika w lesie Niwki oraz zadbali o nieczynny cmentarz choleryczny w Lisich Jamach. Druhna Helena Kubiszyn organizowała swoim podopiecznym spotkania na łonie natury m.in. święto pieczonego ziemniaka, powitanie lata, topienie marzanny, kulig. Harcerze przygotowywali także uroczyste akademie z okazji rocznicy powstania LWP, Święta Niepodległości oraz Dnia Zwycięstwa. Zapraszali do szkoły żywych świadków historii. Dzięki zaangażowaniu druhny mogli spotkać się z bohaterami II wojny światowej - panem Wawrzyńcem Krywcunem i panem Ludwikiem Dorotą. Niezapomniane chwile były związane z  przyjmowaniem w poczet drużyny nowych członków. Uroczystość ta odbywała się w lesie na Niwkach przy pomniku pomordowanych mieszkańców Lubaczowa i okolic. W drużynie panowała przyjazna atmosfera, hart ducha, kształtowano odpowiednie postawy i wartości wynikające z prawa harcerskiego. Wszyscy harcerze zdobywali sprawności i stopnie harcerskie.

     Miłym akcentem była trzydniowa wycieczka do Lwowa, którą w roku 1990 zorganizowała druhna Kubiszyn.Niestety, rozłam w szeregach harcerstwa na ZHP i ZHR przyczynił się do mniejszej aktywności drużyn w powiecie lubaczowskim. Reorganizacja hufca doprowadziła do kilkuletniej przerwy w działalności Komendy Hufca Lubaczów.

     W roku 1995 społeczną komendantką hufca została druhna harcmistrz Danuta Kacprzak. Reaktywacja drużyny harcerskiej w Lisich Jamach  nastąpiła 1 września 1997 roku za sprawą druhny Marty Polak. Rozpoczęto kampanię bohater i postanowiono wybrać na bohatera drużyny polskiego noblistę Henryka Sienkiewicza.
                      

     Działalność 7 Drużyny Harcerskiej przedstawia stała galeria fotograficzna ujęta w formie antyramy. Eksponuje ona zdjęcia z różnych imprez, zlotów, biwaków, wycieczek i biegów patrolowych, w których brali udział harcerze od 1997 roku. Podobne zadanie spełnia prowadzona od początku istnienia drużyny kronika harcerska.

      

            Drużynowa: podharcmistrz  Marta Polak