• Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

    • Regulamin Szkolnego  

     Klubu Wolontariusza

      

     Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

     pożytku publicznego i o wolontariacie

     (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.

      

      

     1. Postanowienia ogólne
     1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
     2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

      

     1. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
     2. Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

      

     1. Struktura
     1. Klub Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
     2. Członkami Klubu mogą być uczniowie, którzy respektują zasady Klubu.
     3. Opiekunowie Klubu - Katarzyna Szutka, Jolanta Włoch oraz Beata Streit, którzy wyrażają chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

      

     1. Cele i sposoby działania
     1. Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
     2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
     3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
     4. Celem jest wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
     5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
     6. Promocja idei wolontariatu w szkole.
     7. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy
     8. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach.

      

     1. Nagradzanie wolontariuszy
     1. Co najmniej raz na semestr zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na   którym spotkają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

      

     1. Formy nagradzania:

     wyrażenie uznania słownego,

     pochwała na forum szkoły,

     umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,

     wręczanie listów pochwalnych i dyplomów

      

     1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

      

     1. Prawa wolontariusza
     1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
     2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole   i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
     3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
     4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy
     5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora  Klubu Wolontariusza.

      

      

     1. Obowiązki wolontariusza

     1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie

     2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu

     3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie

     jak:

     · zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

     · zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

     · zasada troski o los słabszych

     · zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

     · zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

      

     1. Działalność informacyjna
     • strona internetowa Szkolnego Wolontariatu
     • artykuły (informacje i reportaże) na stronie szkoły
     • plakaty okazjonalne na terenie szkoły

      

         Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej. Rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne, a sami wyróżnieni – dyplomy .

      

      

     KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

      

     Być pewnym

     Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

      

     Być przekonanym

     Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

      

     Być lojalnym

     Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

      

     Przestrzegać zasad

     Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

      

     Mówić otwarcie

     Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

      

     Chętnie uczyć się

     Rozszerzaj swoją wiedzę.

      

     Stale się rozwijać

     Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

      

     Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

     Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

      

     Być osobą na której można polegać

     Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

      

     Działać w zespole

     Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny