• Konspekt lekcji chemii

    •  

      

      

      

     Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych źródłem wiedzy dla chemika

      

     Dział: Atomy i cząsteczki

      

     Cele:

     Uczeń:

     • wyjaśnia, co to jest układ okresowy pierwiastków chemicznych i jakich dostarcza informacji (A),
     • podaje treść prawa okresowości(A),
     • analizuje przedstawione informacje i formułuje wnioski (D),
     • wymienia grupy główne układu okresowego pierwiastków chemicznych (A),
     • odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych(symbol chemiczny, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, elektroujemność, rodzaj pierwiastka chemicznego – metal lub niemetal)(B),
     • korzystając z układu okresowego, określa liczbę protonów, elektronów, elektronów walencyjnych, powłok elektronowych atomów pierwiastków chemicznych (C),
     • podaje rozmieszczenie elektronów w powłokach elektronowych atomów pierwiastków chemicznych (proste przykłady) (C),
     • wykorzystuje informacje odczytane z układu okresowego pierwiastków chemicznych (C),
     • tłumaczy, jak zmieniają się właściwości pierwiastków wraz ze zmianą numerów grup i okresów (B),
     • wyjaśnia związek między podobieństwami właściwości pierwiastków chemicznych należących do tej samej grupy układu okresowego a budową ich atomów i liczbą elektronów walencyjnych (D),
     • identyfikuje pierwiastki chemiczne na podstawie analizy niepełnych informacji o ich położeniu w układzie okresowym pierwiastków chemicznych i ich właściwościach (D),
     • analizuje, jak zmienia się charakter chemiczny (metale – niemetale) pierwiastków grup głównych w miarę zwiększania się numeru grupy i numeru okresu (D).

     Realizowane wymagania szczegółowe z podstawy programowej

     Uczeń:

     • […] na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym określa liczbę powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–18.; określa położenie pierwiastka w układzie okresowym (numer grupy, numer okresu) (II. 2),
     • Odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal) (II. 6),
     • […] na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym określa liczbę powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–18. […](II. 2).

     Metody

     • pogadanka,
     • pokaz,
     • praktyczna.

     Materiały i środki dydaktyczne

     • podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, 
     • zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej szkoły podstawowej,
     • zbiór zadań dla szkół podstawowych, 
     • MultitekaChemia Nowej Ery dla klasy siódmej,
     • multimedialny układ okresowy pierwiastków chemicznych, 
     • karta pracy dołączona do scenariusza,
     • projektor multimedialny, laptop.

     Przebieg lekcji

     Część wstępna 

     1. Sprawdzenie zadania domowego.
     2. Nawiązanie do poprzedniej lekcji i przypomnienie wiadomości. Nauczyciel zadaje pytania i podaje polecenia:
     • Kto i kiedy sformułował prawo okresowości? Jakie kryterium zostało przyjęte podczas jego tworzenia? Wyjaśnij jego ponadczasowy charakter.
     • Jak zbudowany jest układ okresowy pierwiastków chemicznych?
     • Jak dzielą się grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych?
     • Wymień nazwy grup: 1., 2., 13., 14., 15., 16., 17., 18. układu okresowego pierwiastków chemicznych.
     • Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wymień nazwy dwóch metali i dwóch niemetali.

     Część główna 

     1. Przedstawienie tematu i celu lekcji.
     2. Nauczyciel uruchamia multimedialny układ okresowy, i przeprowadza krótką dyskusję z uczniami na temat informacji o pierwiastkach chemicznych, które można z niego odczytać.
     3. Nauczyciel wyświetla uczniom animacje Ustalenie budowy atomu pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym dla wodoru, magnezu i tlenu.(Multiteka).
     4. Uczniowie rozwiązują zadanie 1. z karty pracy, Grupa A, korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych zamieszczonego na końcu podręcznika. Następnie formułują wnioski na temat związku budowy atomu pierwiastka chemicznego z jego położeniem w układzie okresowym – uzupełniają zadanie 2. z karty pracy, Grupa A.
     5. Nauczyciel podkreśla, że poniższe reguły odnoszą się do wszystkich pierwiastków chemicznych grup głównych:
     • Liczba powłok elektronowych w atomie pierwiastka chemicznego jest równa numerowi okresu.
     • Liczba elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka chemicznego jest równa cyfrze jedności 
      w numerze grupy.
     1. Uczniowie rozwiązują zadanie 97. ze zbioru zadań, s. 27, nauczyciel monitoruje pracę.

      

     Część podsumowująca                                                                    

     1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji, przekazuje im swoje spostrzeżenia dotyczące tempa 
      i jakości pracy.
     2. Zadanie pracy domowej:
     • zadania 4. i 5. z podręcznika, 
     • zadania 41.–45. z zeszytu ćwiczeń, 
     • dla chętnych: przygotuj plakat z informacjami o wybranym pierwiastku chemicznym.

     Uwagi o przebiegu lekcji

     Nauczyciel korzysta na lekcji z materiałów multimedialnych z Multiteki Chemia Nowej Ery:

     • animacja Ustalenie budowy atomu pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym – wodór, 
     • animacja Ustalenie budowy atomu pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym – magnez, 
     • animacja Ustalenie budowy atomu pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym – tlen.

     Opracował: Waldemar Popek