• Historia

    •  Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach rozpoczęła swą działalność po II wojnie światowej. Wówczas to nauka odbywała się w czterech budynkach mieszkalnych u pana Różyło, Maksymca, Dziomy i Hojdaka. Funkcje kierownika szkoły pełnił  pan Zbigniew Kotowski.

     1950 -1960

     Wiosną 1953 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku jesienią 1955 roku. Dnia 2 listopada 1955 roku uczniowie rozpoczęli zajęcia w nowym budynku. Kierownikiem tej placówki został pan Feliks Furgała. Grono pedagogiczne tworzyli w tym okresie następujący nauczyciele: p. Maria Śniegowska, p.Teresa Lewkowicz, p. Janina Furgała, p. Zdzisława Rudnicka, w późniejszym czasie uczyli także: p. Maria Kulpa, p. Józef Misztal, p. Bogusława Wojnar, p. Maria Grzywna, p. Czesław Argasiński, p. Alfreda Furgała, p. Augustyn Hass, p. Stanisława Partyka, p. Eugenia Proć, p. Krystyna Biedroń.

      

     W roku 1955 do szkoły uczęszczało 115 uczniów. Była to placówka, w której panowała dyscyplina i porządek. Lekcje rozpoczynały się apelem porannym o godz.7.45 i były prowadzone na dwie zmiany. Od dnia 21 listopada 1956 roku została zorganizowana nauka dla dorosłych tzw. klasa VII, która odbywała  się wieczorem. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli tej szkoły. Pierwsza wizytacja przeprowadzona przez p. Z. Kotowskiego miała miejsce 19 czerwca 1957 roku. Przyniosła ona pozytywną opinię dotyczącą pracy szkoły i nauczycieli.

      

     Z dniem 31 sierpnia 1957 roku odeszła p. Teresa Lewkowicz, a jej miejsce zajął p. Czesław Argasiński. W tym okresie naukę rozpoczynano o godz. 8.00 i pracowano na dwie zmiany w systemie siedmioklasowym. Wiosną 1959 roku rozpoczął swą działalność Związek Harcerstwa Polskiego. Pierwszymi drużynowymi byli p. Zdzisława Rudnicka i p. Czesław Argasiński. Kolejna zmiana etatów dotyczyła odejścia p. Czesława Argasińskiego i rozpoczęcia pracy przez p. Marię Grzywnę, która  odeszła po przepracowaniu tylko jednego roku.

      

     W 1960 roku  przy szkole istniały następujące organizacje:

     - PCK -opiekun  p. Janina Furgała,

     - SKO - opiekun  p.  M. Kulpa,

     - Kółko dziewiarskie - opiekun p. Zdzisława Baran,

     - ZHP - opiekun p. Zdzisława Rudnicka.

      

     Dnia 10 listopada 1960 roku zorganizowano szkołę dla dorosłych - klasy V,VI,VII. Nauka odbywała się pięć razy w tygodniu i była prowadzona przez nauczycieli tej szkoły. Przed budynkiem założono kwietniki, działkę, drogę gromadną  wysadzono 255 sadzonkami topoli i lipy.

      

     1961-1970

      

     Z dniem 1 września  1961 roku pracę w szkole rozpoczęła p. Alfreda Furgała oraz p. Augustyn Hass. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 stycznia 1962 roku kierownik szkoły p. Feliks Furgała  zapoznał radę pedagogiczną  z uchwałą w sprawie zatwierdzenia sieci 8-klasowych  szkół podstawowych w powiecie lubaczowskim.

      

     W roku szkolnym 1962/63 pracę w szkole podejmuje p. Krystyna Biedroń, odchodzi p. Augustyn Hass oraz p. Zdzisława Rudnicka. Kolejna zmiana kadry pedagogicznej wiąże się z odejściem p. Krystyny Biedroń. Wakat  zajmuje polonistka p. Stanisława Partyka. Do szkoły uczęszczało wówczas 153 uczniów.

      

     Z początkiem roku szkolnego 1964 p. Maria Kulpa objęła stanowisko kierownika szkoły. Grono pedagogiczne tworzyli: p. Maria Kulpa, p. Irena Janczura (przyjęta do pracy w tymże roku), p. Alfreda Furgała, p. Janina Furgała, p. Stanisława Partyka. W szkole pracowały następujące organizacje uczniowskie: SKO, PCK, SKO, ZHP, TPPR. Od tego roku szkolnego uczniowie, byli zobowiązani do  noszenia fartuszków i bluz  szkolnych  oraz obowiązkowej  zmiany obuwia. W tymże roku szkolnym przystąpiono do konkursu pod hasłem: "Rok Kultury Sanitarnej", który objął swym zasięgiem nie tylko teren wokół szkoły, ale także całą wieś.

      

     W 1965 roku pracę w szkole rozpoczął p. Feliks Janczura, który  dotychczas pełnił funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Dąbrowie przez okres 12 lat. W związku z budową domu w Lisich Jamach  został przeniesiony na stanowisko nauczyciela do tutejszej placówki. W roku 1966 powierzono mu stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach, które piastował do roku 1986. Wtedy to przeszedł na emeryturę.

      

     Za historyczną należy uznać datę 1 września 1966 roku, kiedy to została powołana do życia ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach. W tym czasie nauczali następujący nauczyciele: p. Feliks Janczura, p. Irena Janczura, p. Janina Furgała, p. Alfreda Furgała, p. Maria Kulpa (odeszła w lutym 1967 roku), p. Stanisława Partyka, p. Maria Janczura. W tym okresie zmodernizowano szkołę, zakupiono stoliki, krzesła, projektor filmowy, maszynę do szycia oraz inne pomoce naukowe. Ogrodzono teren szkoły nową siatką, zamontowano żelazną furtkę i bramę wjazdową.

      

     Kolejny rok szkolny 1967/68 zapisał się  jako okres starań o dofinansowanie na remont szkoły. W związku z tym pokryto nową dachówką dach, przemalowano stolarkę okienną i drzwiową z koloru popielatego na biały, zmieniono kolorystykę lamperii na kolor niebieski, w klasach pojawiły się kąciki czystości oraz lustra. Szkoła zmieniła swój wystrój nie do poznania. W tymże roku na bazie budynku szkoły powołano Szkołę Przysposobienia Rolniczego, której kierownikiem został p.Feliks Janczura,  a nauczycielem prowadzącym  zajęcia p.Józefa Chmiel. Uczniami tej szkoły byli absolwenci klasy VIII z Lisich Jam, Dąbrowy i Wólki Krowickiej. Podczas wizytacji działalność szkoły została oceniona bardzo wysoko. Dostrzeżono zaangażowanie kierownictwa, nauczycieli oraz uczniów. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania odeszła p. Genowefa  Proć, a jej miejsce zajął p. Stanisław Puka.

      

     1971 - 1980

      

     W roku szkolnym 1970/71  kierownik szkoły przeszedł do pracy w ZNP, w związku z czym przyjęto na etat matematyka p. Katarzynę Pietrasiewicz. Funkcję kierownika szkoły pełniła w tym okresie p. Irena Janczura.

      

     Rok szkolny 1971/72  zapisał się w pamięci wszystkich uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców wsi w związku z wprowadzeniem centralnego ogrzewania oraz sanitariatów wewnątrz szkoły. Była to jedyna szkoła w gminie z takimi  wygodami. Zakupiono także wiele pomocy dydaktycznych, rozpoczęto wymianę ławek na stoliki z krzesłami.

      

     Z dniem 1 września 1972 roku kierownik szkoły p. Feliks  Janczura zrezygnował  z pracy w ZNP i wrócił do szkoły. Kierownicy  otrzymali awans i zostali dyrektorami szkół. W tym czasie do szkoły uczęszczało 175 uczniów.

      

     W kolejnym  roku szkolnym 1973/74 odeszła wieloletnia pracownica tej szkoły p. Stanisława Partyka, natomiast jej miejsce zajęła p. Janina Łepcio. Miejsce pracy zmienił także p. Stanisław Puka, który przeszedł do Zasadniczej  Szkoły Zawodowej w Lubaczowie.

      

     Rok szkolny 1974/75 to powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lubaczowie, pod którą podlegała także nasza placówka. Również ważnym wydarzeniem było przekształcenie Szkoły Podstawowej w Wólce Krowickiej  w Punkt Filialny działający przy naszej szkole. W związku z czym nauczyciele Punktu Filialnego stali się nauczycielami Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach. Byli to: Aniela Milo, Józefa Szczybyło, Maria Szpyt. Uczniowie z klasy VII przeszli do szkoły w Lisich Jamach, natomiast klasy VIII do szkoły zbiorczej w Lubaczowie. Maria Janczura to nauczycielka, która została zatrudniona w szkole w roku 1975, natomiast p. Aniela Milo objęła posadę kierownika Państwowego Przedszkola w Lisich Jamach. Szkoła liczyła w tym czasie 180 uczniów. Z powodu braku specjalisty - do nauczania wychowania fizycznego  w roku 1978 został zatrudniony p. Józef Gudz, a w1979 roku stanowisko to zajął p. Jerzy Bundz. Alfreda Furgała  przeszła do pracy w Lubaczowie.

      

     1981 - 1990

      

     W roku 1981 w  punkcie filialnym zatrudniono p. Janinę Szalko. Szkoła nadal była wysoka oceniana przez kolejne wizytacje  za swoją  działalność wychowawczo-opiekuńczą i dydaktyczną. Mogła poszczycić się laureatami konkursów przedmiotowych z języka polskiego, matematyki, historii, języka rosyjskiego, fizyki.

      

     W roku szkolnym 1983/84 szeregi grona pedagogicznego powiększyli p. Helena Kubiszyn oraz Zenon Wójciak. W szkole działały nadal organizacje uczniowskie: PCK - Janina Furgała, SK TPPR - Maria Słotwińska, ZHP - Maria Janczura i Irena Janczura, SU - Jerzy Bundz, LOP - Helena Kubiszyn, SU - Janina Łepcio, SKO - Katarzyna Pietrasiewicz. Z wiodących przedmiotów prowadzono  systematycznie pięć kół zainteresowań. Przez okres roku znaleźli zatrudnienie: Ewa Michalik oraz Adam Antonik, natomiast Elżbieta Kania - Sojka nauczyciel nauczania zintegrowanego pracuje w szkole do dziś.

      

     Smutnym akcentem zakończył się  rok szkolny 1984/85.Odeszła od nas do wieczności wieloletnia nauczycielka tej szkoły p. Irena Janczura. Odeszła w ostatni dzień roku szkolnego, kiedy to uczniowie przyszli do szkoły, aby z jej rąk otrzymać świadectwa. Była to osoba całym sercem oddana szkole i uczniom. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

      

     Kolejny rok szkolny 1985/86 przyniósł gronu pedagogicznemu pewne zmiany. Zmieniła się liczba godzin dydaktycznych, jakie miał do przepracowania nauczyciel. Z 22 godzin dydaktycznych pozostało do przepracowania tylko 18 godzin w ciągu 5 - tygodniowego dnia pracy. Wszyscy wyrazili swoje zadowolenie. Zatrudniono także nowych nauczycieli: p. Anicetę Kiszkę, p.Teresę Masio, p. Małgorzatę Folwarską oraz p. Marka Szczybyło. Z dniem 1 września 1986 roku  na emeryturę przeszli p. Janina Furgała oraz  dyrektor tej szkoły p. Feliks Janczura. W tym też okresie zatrudniono p. Grażynę Cybulak i p. Bronisławę Nowak.

      

     W związku z przejściem na emeryturę majątek szkoły, klucze i pieczątki zostały przekazane nauczycielce tej szkoły p. Katarzynie Pietrasiewicz. Nauczycielka ta wykazała się ogromne  zaangażowanie w sprawy szkolne. Przeprowadziła remont dachu, udoskonaliła centralne ogrzewanie.

      

     1991 - 2010

      

     K olejnym dyrektorem szkoły  został p. Jan Kudyba, który piastował tę funkcję od lutego 1991 roku. W tym okresie zatrudniono ks. proboszcza Bronisława Gwoździa, Annę Kurek, ks. proboszcza Leona Maciąga, p. Ewę Pigoń, p. Martę Myc – Horeczy, p. Iwonę Załuską, p. Martę Polak, p. Grażynę Szczybyło,  p. Andrzeja Mindziaka, p. Tadeusza Burdę, p. Tamarę Zając, p. Marię Wasyluk, p. Tomasza Wawrzyna, ks Mariusza Kota.

      

     W okresie od 1 września 2007 roku do 31 stycznia 2008 roku realizowany był Projekt „EURO” czyli Edukacja Uczniów Rozwijająca Osobowość. Wzięło w nim udział 124 uczniów i 10 nauczycieli naszej szkoły: Marta Polak - koordynator projektu, Elżbieta Kania – Sojka, Tamara Zając, Janina Szalko, Małgorzata Folwarska, Bronisława Nowak, Jan Kudyba, Tadeusz Burda, Marek Szczybyło, Andrzej Mindziak. Projekt pozwolił uczniom na rozwój osobowości, aktywniejsze uczestnictwo w kulturze, stworzył możliwość rozwijania zainteresowań, uzupełnił i poszerzył wiedzę uczniów poprzez dostęp do edukacji. Podsumowanie projektu EURO miało charakter pokazu multimedialnego, który przedstawiał efekty pracy kół zainteresowań oraz zdjęcia z poszczególnych wycieczek. Prezentacja przeplatana była występami uczennic z zespołu tanecznego „ Dancing Stars” i zespołu wokalno – muzycznego „Wesołe Nutki”. Spotkanie zakończyła prezentacja koła regionalnego "Ciżemka" i tanecznego „Krakowiacy”.

     W marcu 2008 roku w Krakowie miała miejsce konferencja (I Forum Szkół Jagiellońskich) podsumowująca projekt "Szkoły Jagiellońskie". Uczestniczył w niej Dyrektor Jan Kudyba oraz nauczyciele: Marta Polak - koordynator projektu, Elżbieta Kania - Sojka i Tamara Zając. Spośród 54 szkół realizujących zadania wynikające z projektu inicjującego tylko 25 szkół otrzymało statuetki oraz certyfikaty "Szkoła Jagiellońska". W tym elitarnym gronie znalazła się Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach.

      

     W 2009 roku do życia powołano Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach, w skład którego weszła szkoła podstawowa i przedszkole. Dyrektorem placówki został p. Stanisław Szczybyło, który funkcję tę piastował do końca sierpnia 2011 roku. W tym czasie zatrudniono: p. Anetę Tworko, p. Wojciecha Łabisza, p. Marzenę Konopka. Do grona pedagogicznego ZSP w Lisich Jamach dołączyli nauczyciele z przedszkola: p. Alicja Winiarz, p. Elżbieta Czerkowska, p. Małgorzata Burda i p. Bogusława Powroźnik.

      

     2011

      

     1 września 2011 roku  w Lisich Jamach dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanych i zmodernizowanych obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, nadania Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II, przekazania sztandaru Szkole Podstawowej, odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Jana Pawła II oraz otwarcia Publicznego Gimnazjum w Lisich Jamach.  Poświęcenia obiektów szkolnych, sztandaru i tablicy pamiątkowej dokonał Ordynariusz Diecezji Lwowsko - Lubaczowskiej J. E. Ks. Bp Wacław Depo. Dyrektorem ZSP w Lisich Jamach został p. Leszek Kornaga. Do grona pedagogicznego dołączyli nowi nauczyciele: p. Wanda Baran, p. Teresa Masio, p. Marta Lis, p. Katarzyna Szutka, p. Jolanta Włoch, p. Agnieszka Bielecka, p. Ireneusz Kowaliszyn, p. Beata Streit, p. Agnieszka Kapel, p. A. Wiśniewska.

      

     2012

      

     W roku 2012, dnia 28 października, w Lisich Jamach odbyła sie uroczystość nadania imienia profesora Franciszka Misztala Publicznemu Gimnazjum w Lisich Jamach, przekazanie oraz poświęcenie sztandaru Gimnazjum i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci profesora Franciszka Misztala. Na uroczystość przybyło wielu wspaniałych gości: przedstawiciele środowisk naukowych Politechniki Warszawskiej, Politechniki Rzeszowskiej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Członkowie Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, parlamentarzyści i samorządowcy Województwa Podkarpackiego, Powiatu Lubaczowskiego i Gminy Lubaczów.  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, którą wraz z proboszczem parafii księdzem Mariuszem Kotem celebrował ksiądz dziekan Andrzej Stopyra. Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego pod kierownictwem p. Marty Lis przygotowali ambitny montaż słowno - muzyczny, który wspaniale uzupełnił gościnnie występujący chór Canzone z Lubaczowa. Zebrani na uroczystości mieli okazję wysłuchać niepowtarzalnego koncertu Orkiestry Wojskowej i wielu ciekawych przemówień zaproszonych gości.

      

     2014

      

     27 kwietnia 2014 roku w Watykanie odbyła się oczekiwana przez miliony ludzi na świecie kanonizacja Błogosławionego Jana Pawła II. Błogosławiony papież Jan Paweł II został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. Kanonizacja patrona szkoły podstawowej Jana Pawła II była okazją do pięknej i wyjątkowej uroczystości religijnej. W ten szczególny dzień dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach oraz mieszkańcy wzięli udział w uroczystej mszy świętej, która rozpoczęła się o godz. 11.00. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lisich Jamach. Po wspólnej modlitwie uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem - proboszcza księdza Mariusza Kota - zaprezentowali montaż słowno-poetycki upamiętniający postać patrona szkoły. Szóstoklasiści powrócili wspomnieniami do wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie (3 czerwca 1991r), przypomnieli miejsca upamiętniające tę wizytę oraz przedstawili biografię patrona.

     W niedzielę 27 kwietnia 2014 w miejscowości Wólka Krowicka odbyły się uroczystości z okazji 70 rocznicy spalenia wsi i mordu na mieszkańcach przez nacjonalistów ukraińskich. W miejscowym kościele pw Matki Kościoła odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ofiar stalinowskiego i hitlerowskiego totalitaryzmu, koncelebrowana przez ks. Pawła Kubiszyna, ks. Mariusza Kota, oraz ks. kapelana Sławomira Szewczaka. Po skończonej liturgii, młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach przedstawiła montaż słowno - muzyczny nawiązujący do pamiętnych, tragicznych wydarzeń z 1944 roku, które szczególnie wpisały się historię Wólki Krowickiej.

     Uroczystość w Wólce Krowickiej była okazją do wręczenia Krzyży Czynu Zbrojnego  Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi formacjami OUN-UPA w latach 1939-1945 oraz za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu dla Publicznego Gimnazjum  im prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach.

     Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lisich Jamach p. Leszek Kornaga otrzymał podziękowania od Starosty Lubaczowskiego p. Józefa Michalika i Wójta Gminy Lubaczów p. Wiesława Kapel za szczególny wkład oraz zaangażowanie się w działania na rzecz upamiętnienia spalenia i mordu na mieszkańcach wsi Wólka Krowicka przez nacjonalistów ukraińskich. Aktów wręczenia odznaczeń oraz listów dokonali mjr w stanie spoczynku p. Ludwik Cybulak, wicestarosta lubaczowski p. Krzysztof Szpyt oraz Wójt Gminy Lubaczów p. Wiesław Kapel.

     Placówka w Lisich Jamach została wyróżniona jako kustosz tablic pamiątkowych znajdujących się w przedsionku kościoła filialnego w Lisich Jamach oraz szczególnie podkreślono zaangażowanie nauczycieli i uczniów w oprawę uroczystości rocznicowych.

     2015

     W lutym 2015 roku zmarł nagle wieloletni Dyrektor i nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach - p. Leszek Kornaga. Placówka edukacyjna w Lisich Jamach straciła nauczyciela, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży i dobrego człowieka - wielokrotnie wyróżnianego i nagradzanego za działalność pedagogiczną i społeczną.

     16 lutego 2015 roku w ZSP w Lisich Jamach uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły wzięli udział we mszy świętej odprawionej przez księdza M. Kota, w intencji nagle zmarłego dyrektora śp. Leszka Kornagi. Po nabożeństwie na terenie szkoły odbył się uroczysty apel, podczas którego społeczność szkolna minutą ciszy oddała hołd zmarłemu dyrektorowi. Młodzież gimnazjalna wystąpiła z krótkim programem artystycznym. Wyrecytowano wiersze o przemijaniu i śmierci. Ciepłymi refleksjami i słowami wielkich polskich poetów grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i społeczność uczniowska pożegnała wspaniałego Dyrektora, Nauczyciela, Przyjaciela i Kolegę, który pozostanie na zawsze w naszych sercach, pamięci i wspomnieniach.

     Funkcję dyrektora szkoły pełnił tymczasowo od połowy lutego do 31 sierpnia 2015 roku zastępca Dyrektora ZSP w Lisich Jamach p. Stanisław Szczybyło. Od 1 września w/w funkcję przejęła p. Jolanta Włoch, która wygrała  ogłoszony w czerwcu 2015 roku przez Wójta Gminy Lubaczów konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach.