• Klauzula

    • Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmia

     Informacja dla pracowników, uczniów, rodziców oraz innych osób wchodzących na teren szkoły.

                     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach   informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie dwa akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:

     a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

     w sprawie   ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych /…/

     b. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz.1000).

     Ustanowiono nową podstawę prawną dla monitoringu wizyjnego  w szkołach. Patrz art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo  oświatowe (DZ.U. 2017 poz. 59 / z późniejszymi zmianami/).

                     Monitoring wizualny  działa w naszej szkole od roku 2011 . Oznacza to, iż Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim , nie wprowadza  - lecz kontynuuje monitoring wizualny jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

     Zgodnie z art. 108 a  monitoringowi / rejestracji obrazu/

     podlegają niżej wymienione obszary:

     1. tereny szkolne wokół budynków szkoły,
     2. korytarze szkolne,
     3. wejścia do szkoły, schody,
     4. szatnie służące do zdjęcia odzieży wierzchniej,
     5. sala sportowa,
     6. sala konferencyjna,
     7. stołówka szkolna.

     W celu uszanowania prawa / m.in. do prywatności  i godności / monitoring szkolny nie obejmuje niżej wymienionych pomieszczeń:

     1. ubikacje,
     2. łazienki i szatnie/przebieralnie w-f/,
     3. sale lekcyjne,
     4. gabinety higienistki szkolnej,
     5. gabinety zajęć korekcyjnych,
     6. gabinet pedagoga szkolnego,
     7. pokoje nauczycielskie / w tym pokój nauczycieli w-f oraz pomieszczenie socjalne/,
     8. biblioteka z czytelnią
     9. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników.

                     Informuję, iż nagrania monitoringu  szkolnego  szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania- a w przypadku,  gdyby zapis obrazu stanowił dowód  w postępowaniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

      

     Administratorem danych jest :

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach

     zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl,  tel. 166322175

     Kontakt do  inspektora ochrony danych osobowych:

     Celestyna Kusa-Gajur
     iod_zsp_lis_jamy@lubaczow.com.pl , tel. 512 196 987