• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
     • Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

   Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach https://splisiejamy.edupage.org

   Data publikacji strony internetowej: 2007-02-01.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Strona internetowa https://splisiejamy.edupage.org jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   §  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

   §  część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

   Wyłączenia:

   §  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

   §  część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Jan Kudyba, kudyba.jan@gmail.com Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


   Dostępność architektoniczna


   Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach

   Miejscowość – Lisie Jamy

   Kod pocztowy – 37-600

   Poczta - Lubaczów

   Gmina - Lubaczów

   Powiat - lubaczowski

   Województwo - podkarpackie

   Nr telefonu - (0-16) 632-21-75

   E mail – zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl

   Do budynku prowadzi wejście od drogi wojewódzkiej z Lubaczowa przez Lisie Jamy do Budomierza.

   Do wejścia prowadzi droga utwardzona.

   Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku na I piętrze.

   Toalety znajdujące się na parterze i piętrze. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Przed budynkiem nie wyznaczono strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

    

   Aplikacje mobilne

   Podmiot publiczny nie udostępnia aplikacji mobilnej.